Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego Ewelinę Kusiak za pośrednictwem sklepu
internetowego www.pomyslyprzytablicy.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

§ 2
Definicje

1. Konto – konto klienta w Sklepie Internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
2. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów. Osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Produkt – oznacza produkt przedstawiony i oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
5. Przedmiot transakcji – produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
7. Sprzedawca – oznaza Ewelinę Kusiak, email sklep@pomyslyprzytablicy.pl
8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pomyslyprzytablicy.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
10. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
§ 3
Informacje ogólne
1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu Sklepu internetowego spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Sprzedający będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i odbywały się jak najkrócej.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego spowodowanego siłą wyższą.
3. W ramach wymagań technicznych w celu realizacji zakupów Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz włączoną obsługa plików cookies.
4. Ceny podane w Sklepie podane w polskich złotych są cenami brutto i są to kwoty końcowe.
5. Zakupione materiały cyfrowe kupujący otrzymują na podany przy składaniu zamówienia adres mailowy.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.
§ 4
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Dodać wybrane produkty do koszyka.
2. Wypełnić formularz Zamówienia.
3. Potwierdzić zamówienie i uiścić opłatę.

Klient, składając zamówienie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych klienta w celu realizacji zamówienia

 

§ 5
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Sklep Internetowy sprzedaje tylko materiały cyfrowe, w związku z tym będą one dostarczane na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF np. bezpłatny program do pobrania pod adresem www.adobe.com
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
płatności elektroniczne BLIK, Dotpay, PayPal
§ 6
Warunki reklamacji
1. Wszelkie reklamacje związane z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, jak i korzystania ze strony należy przesyłać drogą elektroniczną na adres sklep@pomyslyprzytablicy.pl
2. Sklep zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania stosownego oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą elektroniczną.
3. Odpowiedz na złożoną reklamację przesłana zostanie nie pózniej niż ostatniego dnia, określonego w ust.2, na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
§ 7
Zgłaszanie naruszenie praw
1. W przypadku, gdy Klient, lub inna osoba korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, zauważy, że treść publikowana na stronie narusza ich prawa, dobra osobiste, a także zasady uczciwej konkurencji, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres elektroniczny sklep@pomyslyprzytablicy.pl
2. Powiadomiony o potencjalnym naruszeniu Sprzedawca, w trybie natychmiastowym podejmuje działania, których celem jest usunięcie, ze strony Sklepu Internetowego, treści będących przyczyną naruszenia.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.